درمانگاه المنتظر مشهد

درمانگاه المنتظر مشهد

درمانگاه المنتظر مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،بلوار سازمان آب، مقابل روزنامه خراسان

تلفن

37269555 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-