درمانگاه آزادگان توس مشهد

درمانگاه آزادگان توس مشهد

درمانگاه آزادگان توس مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،شهرک شهید رجائی( ساختمان)، بلوار حر بین ۲۴-۲۶

تلفن

33717004 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-