جستجو: اعمال انکساری چشم


    میدریاتیک ها ( گشادکننده مردمک چشم )
  • سیکلوپنتولات

    سیکلوپنتولات یک ترکیب پاراسمپاتیک ( مهار کننده سیستم پاراسمپاتیک ) آنتی کولیزژیک است و صرفا برای اهداف میدریازیس ( گشاد کننده مردمک چشم ) یا سیکلوپلژی ( فلج عضلات مژگانی چشم ) به ک...

    ادامه مطلب...