جستجو: بینایی غیر طبیعی


    مواد حاجب ید دار
  • آیوپروماید

    آیوپروماید (التراویست) یکماده حاجباست که برای اقدامات رادیوگرافی به کار می رود. این فرآورده برای انجامآرتریوگرافی مغزی و محیطی، آئورتوگرافی، ونوگرافی محیطی، قلب و عروق، و...

    ادامه مطلب...
  • ضد گلوکوم ( آنالوگ پروستاگلاندین F2-alpha )
  • آنتاگونیست سروتونین و مهار کننده بازجذب سروتونین (SARI)