جستجو: گرفتگی شکمی یا معده درد (شدید)


    عوامل گشادکننده برونش ها
  • پیربوترول

    پیربوترول در گروهی  از داروها به نام برونکودیلاتورهای  بتا آگونیست قرار دارد. این داروها با شل کردن عضلات تنفسی و باز کردن مسیرهای عبور هوا در ریه ها عمل کرده و باعث می ش...

    ادامه مطلب...