جستجو: تاکی کاردی و بلوک قلبی به دنبال مسمومیت با دیگوکسین


    وازوپرسورها
  • ایزوپروترنول

    ایزوپروترنول (Isoprenaline)  یا ایزوپرنالین یک آنالوگ ایزوپروپیل از اپی نفرین و یک بتاسمپاتومیمتیک می باشد که با اثر بر قلب و ریه و عضله اسکلتی و دستگاه گوارشی و... عمل می کند...

    ادامه مطلب...