هورمون های پاراتیروئیدی
  • کلسی تونین

    هورمون کلسی تونین درمتابولیسم کلسیم و فسفات شرکت می کند. داروی کلسی تونین سطح خونی کلسیم را کم می کند وبنابراین در درمان هایپرکلسمی و پوکی استخوان کاربرد دارد.درروش تزریقی میزان شک...

    ادامه مطلب...
  • ضد فشار خون بالا ( مهار کنندگان کانال کلسیم)