بیمارستان قائم(عج) مشهد

بیمارستان قائم(عج) مشهد

بیمارستان قائم(عج) مشهد

آدرس

مشهد- میدان دکتر شریعتی (تقی آباد)- خیابان احمد آباد- مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی قائم (عج)

تلفن

05138400000