پشتیبانی

آیا آزیترومایسین با رهاکین ۲۰۰ تداخل نداره ؟