آیا آزیترومایسین برای افرادی که رهاکین ۲۰۰ میخورن تداخل نداره ؟