راه اندازی صندوق های مکانیزه ی پرداخت (وب کیوسک) در داروخانه مرکزی امام (ع)