فنوباربیتال قرص 60 م گ

فنوباربیتال قرص 60 م گداروی ژنریک: فنوباربیتال

کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 60mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد