سیتالوپرام قرص 40 م گ

سیتالوپرام قرص 40 م گداروی ژنریک: سیتالوپرام

کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 40mg
نوع بسته بندی 30
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد