نالوکسون(نالوکسان)0.4م.گ/1م.ل آمپول

نالوکسون(نالوکسان)0.4م.گ/1م.ل آمپولداروی ژنریک: نالوکسان

کشور/شرکت iran
شکل دارویی amp
دوز دارو 0/4mg/ml
نوع بسته بندی 10
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد