سیپروهپتادین شربت 60 م گ

سیپروهپتادین شربت 60 م گداروی ژنریک: سیپروهپتادین

کشور/شرکت iran
شکل دارویی syru
دوز دارو 60ml
نوع بسته بندی 1 عددی