کلردیازپوکساید قرص 10 م گ

کلردیازپوکساید قرص 10 م گداروی ژنریک: کلردیازپوکساید

کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 10mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد