کتوکونازول قرص

کتوکونازول قرصداروی ژنریک: کتوکونازول

کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 200mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد