دفراسیروکس آوه سینا 125 م قرص (28 عددی )(اکسجید-اسورال-الیرون)

دفراسیروکس آوه سینا 125 م قرص (28 عددی )(اکسجید-اسورال-الیرون)داروی ژنریک: دفراسیروکس

نام برند تجاری deferasirox
کشور/شرکت avicenna / iran
شکل دارویی dispersable tab
دوز دارو 125mg
نوع بسته بندی 28
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد