پنتوپرازول ایرانی قرص 20 م گ

پنتوپرازول ایرانی قرص 20 م گداروی ژنریک: پنتوپرازول

کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 20mg
نوع بسته بندی 30
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد