فنوباربیتال شربت

فنوباربیتال شربتداروی ژنریک: فنوباربیتال

نام برند تجاری etaphylline
کشور/شرکت iran
شکل دارویی syrup
دوز دارو 120ml
نوع بسته بندی 1 عددی
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد