فنوباربیتال آمپول

فنوباربیتال آمپولداروی ژنریک: فنوباربیتال

کشور/شرکت iran
شکل دارویی amp
دوز دارو 200mg/ml
نوع بسته بندی 10
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد