کپسول آهسته رهش با میکروسفرها ی روکش شده ،لیپاز 3000 واحد USP ، پروتئاز 9500 واحد USP ، و آمیلاز 15000 واحد USP

کپسول آهسته رهش با میکروسفرها ی روکش شده ،لیپاز 3000 واحد USP ، پروتئاز 9500 واحد USP ، و آمیلاز 15000 واحد USPداروی ژنریک: پانکرلیپاز