کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده،لیپاز 6000 واحد USP ، پروتئاز 19000 واحد USP ، و آمیلاز 30،000 واحد USP

کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده،لیپاز 6000 واحد USP ، پروتئاز 19000 واحد USP ، و آمیلاز 30،000 واحد USPداروی ژنریک: پانکرلیپاز