کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده، لیپاز 12000 واحد USP ، پروتئاز 38،000 واحد USP و آمیلاز 60،000 واحد USP

کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده، لیپاز 12000 واحد USP ، پروتئاز 38،000 واحد USP و آمیلاز 60،000 واحد USPداروی ژنریک: پانکرلیپاز