کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده،لیپاز 24000 واحد USP ، پروتئاز 76000 واحد USP و آمیلاز 120،000 واحد USP

کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده،لیپاز 24000 واحد USP ، پروتئاز 76000 واحد USP و آمیلاز 120،000 واحد USPداروی ژنریک: پانکرلیپاز