کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده،لیپاز 36،000 واحد USP ، 114،000 واحد USP پروتئاز و آمیلاز 180،000 واحد USP

کپسول آهسته رهش با میکروسفر های روکش شده،لیپاز 36،000 واحد USP ، 114،000 واحد USP پروتئاز و آمیلاز 180،000 واحد USPداروی ژنریک: پانکرلیپاز