قرص های خوراکی،لیپاز 10،440 واحد USP ، پروتئاز 39150 واحد USP ، و آمیلاز 39150 واحد USP

قرص های خوراکی،لیپاز 10،440 واحد USP ، پروتئاز 39150 واحد USP ، و آمیلاز 39150 واحد USPداروی ژنریک: پانکرلیپاز