فاکتور13 نوترکیب پودر لیوفلیزه ویال 2000-3125 واحد

Factor XIII A-subunit, recombinant 2000-3125 IU/vial

فاکتور13 نوترکیب پودر لیوفلیزه ویال 2000-3125 واحدداروی ژنریک: فاکتور 13

نام برند تجاری Tretten, catridecacog
شکل دارویی ویال