پلی کوزانول Policosanol


پولی کوزانول ازنیشکر استخراج می شود و به عنوان یک مکمل غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. داروی پولی کوزانول باعث کاهش سنتز کلسترول می شود .

مکانیسم اثر

پولی کوزانول باعث کاهش سنتز وافزایش تجزیه آنزیم HMGCoA reductase شده که این آنزیم مسئول سنتز کلسترول بوده واین مرحله محدودکننده سرعت تولید کلسترول می باشد.آدنوزین مونوفسفات کیناز فسفریله کردن آنزیم HMG CoA reductase  را کاتالیز می کند.

داروی پولیکوزانول با فسفریله کردن آدنوزین مونوفسفات کیناز، فسفریله کردن آنزیم HMG CoA reductase  وبنابراین فعالت آن را کاهش می دهد.این دارو همچنین با افزایش اتصال،برداشت وتجزیه LDL  بر متابولیسم آن اثر می گذارد.

فارماکودینامیک

کاهش تولید کلسترول درکبد

کاهش چسبندگی پلاکت ها درخون

فارماکوکینتیک

قرص 10 و20 میلی گرمی

مقدار مصرف پلی کوزانول

هایپرکلسترولمی:

معمولا با دز 5 میلی گرم درروز آغاز می شود ودرصورت لزوم تا 20 میلی گرم دروز می تواند افزایش یابد.

موارد منع مصرف

منع مصرف شناخته شده ای وجود ندارد.

هشدارها

احتیاط مصرف در:

بارداری وشیردهی

خونریزی

جراحی

نکات قابل توصیه

حداقل 2هفته قبل ازجراحی، مصرف داروی پولی کوزانول قطع شود.

مصرف در بارداری

نامشخص

اطلاعاتی که سلامت وامنیت داروی پولی کوزانول در بارداری را مشخص کند دردسترس نیست. مطالعات حیوانی هیچ عارضه جانبی روی باروری و رشد در دزهای 1500 برابر دز معمول انسانی نشان نداده است.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.