جستجو: عفونت داخل شکمی


  آنتی بیوتیک (کینولون ها و فلوروکینولون ها )
 • موکسی فلوکساسین

  موکسی فلوکساسینآنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولون ها می باشد. موکسی فلوکساسین در درمان عفونت های ناشی از باکتریها استفاده می شود.م وکسی فلوکساسین در درمان عفونت های باکتریایی پوست، س...

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک (سفالوسپورین های نسل سوم)
 • سفتازیدیم

  یک آنتی بیوتیک بتالاکتام نیمه صناعی با طیف اثر وسیع می باشد که برای درمان عفونت های جدی ایجاد شده توسط انواعی خاص از باکتری ها استفاده می شود.

  ادامه مطلب...
 • سفوتاکسیم

  سفوتاکسیم یک آنتی بیوتیک از دسته سفالوسپورین های نسل سوم است. این دارو با تضعیف یا تخریب کردن دیواره سلولی باکتری ها سبب کمک به بدن جهت مقابله با بیماری های عفونی ناشی از آن ها می ...

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک (سفالوسپورین های نسل چهارم)
 • سفپیم

  سفپیم یک آنتی بیوتیک سفالوسپورینی نسل چهارم است که ازسال 1994گسترش پیدا کرد. سفپیم در درمان پنومونی بیمارستانی شدید ، عفونت هایی که به دلیل میکروارگانیسم های بسیار مقاوم ایجاد شده ...

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک ( کارباپنم ها )
 • ایمی پنم

  ایمی پنم تینامایسین نیمه سنتتیک می باشد که دارای اثر وسیع الطیف ضد باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی هوازی و بی هوازی شامل بسیاری از گونه های مقاوم می باشد. ایمی پنم یک بتالاکتام می با...

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک