جستجو: آمیبیازیس روده ای


    عفونت روده ای
  • یدوکینول

    یدوکینول به گروهی از داروها به نام آنتی پروتوزوئال ها تعلق دارد. این داروها در درمان عفونتهایی که به موجب پروتوزوآ(حیوانات تک سلولی و کوچک) ایجاد می شود به کار می رود. یدوکینول اغ...

    ادامه مطلب...
  • ضد انگل ها
  • آمینوگلیکوزیدها