جستجو: مصرف همزمان ویا مصرف اخیرمترونیدازول،پارآلدئید


    عوامل بازدارنده از الکل
  • دی سولفیرام

    دی سولفیرام برای درمان کمکی ترک وابستگی به الکل استفاده می شود. دی سولفیرام بطور غیرقابل برگشت آنزیم آلدئید دهیدروژناز را مهار کرده متعاقبا در صورت مصرف الکل استالدئید در بدن تجمع ...

    ادامه مطلب...