جستجو: مصرف همزمان با جم فیبروزیل


    داروهای ضد دیابت
  • رپاگلینید

    رپاگلیناید یک داروی ضددیابت خوراکی است که با تحریک ترشح انسولین از پانکراس منجر به کاهش قند خون می شود. رپاگلینید همراه با رژیم غذایی و ورزش برای درمان دیابت 2 استفاده می شود.در صو...

    ادامه مطلب...