جستجو: حساسیت همراه با انفوزیون


    بیماری های متابولیک
  • ایمیگلوسراز

    ایمی گلوسراز یا سرزیم (Cerezyme) یک آنالوگ از آنزیم انسانی بتا-گلوکو سربروسیداز است که توسط تکنولوژی DNA نوترکیب ساخته می شود. ایمی گلوسراز به صورت تزریق داخل وریدی جهت درمان تایپ ...

    ادامه مطلب...