جستجو: تجویز همزمان با مپریدین، ترامادول، متادون و مهار کننده های MAO


    ضد پارکینسون دوپامینرژیک