جستجو: سندرم خارج هرمی(دیسکنزی ، دیستونی)


    ضد پارکینسون دوپامینرژیک