مهار کننده های فاکتور Xa
  • آنتی بیوتیک ( لیپوپپتیدها )
  • داپتومایسین

    داپتومایسین یک آنتی بیوتیک لیپوپپتیدی است که با ایجاد اختلال در پتانسیل غشا باکتری های گرم مثبت حساس را می کشد.این ماده به طور طبیعی در باکتری خاک استرپتومایسس روزئوپروس وجود دارد....

    ادامه مطلب...