جستجو: تاول یا کنده شدن پوست با یا بدون تب


    فرآورده های آهن
  • آهن

    آهن یک عنصر فلزی که در در خاک و آب معدنی موجود است.جزئی ضروری برای هموگلوبین، سیتوکروم و سایر اجزای آنزیم های سیستم تنفسی است.عملکرد اصلی آهن انتقال اکسیژن به بافت ها و مکانیسم های...

    ادامه مطلب...