جستجو: تورم صورت، لب، زبان یا گلو


    فرآورده های آهن
  • آهن

    آهن یک عنصر فلزی که در در خاک و آب معدنی موجود است.جزئی ضروری برای هموگلوبین، سیتوکروم و سایر اجزای آنزیم های سیستم تنفسی است.عملکرد اصلی آهن انتقال اکسیژن به بافت ها و مکانیسم های...

    ادامه مطلب...
  • ضد احتقان ها
  • تتراسیکلین ها