جستجو: پارگی شریان کرونری


    داروهای ضد پلاکت
  • تیروفیبان

    تیروفیبان مانع از انعقاد خون در حین درد قفسه سینه، حمله قلبی و فرآیندهای درمان انسداد عروق کرونری می شود. یک آنتاگونیست غیرپپتیدی برگشت پذیر برای گیرنده گلیکوپروتئینی IIb/IIIa است ...

    ادامه مطلب...