بیماری های متابولیک
  • سدیم فنیل بوتیرات

    سدیم فنیل بوتیرات یک ساختار اسیدی مونوکربوکسیلیک که در آن بوتیریک اسید در کربن شماره چهار جایگزین گروه فنیل شده است و موجب کاهش گلوتامین پلاسما می شود.

    ادامه مطلب...