ضد انگل ها
  • نیتازوکسانید

    ● نیتازوکسانید (Nitazoxanide) یک داروی ضد انگلی است که برای درمان عفونت‌های مختلف ناشی از تک یاخته‌ها یا کرم‌هایی مانند کریپتوسپوریدیوم پاروم و ژیاردیا لامبلیا ...

    ادامه مطلب...