جستجو: فشارخون بالای ریوی


    بتابلاکرهای انتخابی
  • اسمولول

    اسمولول یک آنتاگونیست بتا آدرنرژیک اختصاصی برای قلب با شروع اثر سریع و طول اثر کوتاه با اثرات کم روی گیرنده های برونش ها می باشد. داروی اسمولول فاقد اثرات معنادار سمپاتومیمتیک ذاتی...

    ادامه مطلب...