جستجو: کاهش دقت بینایی


    دژنراسیون ماکولار
  • ورتپورفین

    ورتپورفین مشتق بنزوپورفیرین است. به عنوان حساس کننده به نور در درمان فوتودینامیک برای از بین بردن عروق خونی غیر طبیعی در نوع مرطوب دژنراسیون ماکولار استفاده می شود.

    ادامه مطلب...
  • بتا بلاکرها
  • آنتی بیوتیک (کینولون ها و فلوروکینولون ها )