جستجو: ترومبوسایتوپنی ناشی از هپارین


  هپارین های با وزن مولکولی پایین
 • تینزاپارین

  تینزاپارین یک هپارین با وزن مولکولی کم (LMWH) است که با دپلیمریزاسیون آنزیمی هپارین از مخاط روده خوک تولید می شود. مخلوط ناهمگونی با وزن مولکولی بین 5500 تا 7500 دالتون است. تینزاپ...

  ادامه مطلب...
 • آنتاگونیست های هپارین
 • داناپاروئید

  داناپروئید یک هپارینوئید با وزن مولکولی کم با وزن مولکولی 5500 دالتون است که شامل مخلوطی از گلیکوزآمینو گلیکان ها است. اجزای فعال هپارین، درماتان و کندروتین سولفات هستند و از مخاط ...

  ادامه مطلب...