جستجو: مصرف بیش از حد آنتاگونیست اسید فولیک


    آنتی دوت ( متفرقه )
  • لوکوورین

    اسید فولینیک (به عنوان اسید 5-فرمیل تتراهیدروفولیک اسید یا لوکوورین شناخته می شود) مشتق 5-فرمیل اسید تتراهیدروفلوئیک است که کوفاکتور ضروری در بدن است.

    ادامه مطلب...