جستجو: کبودی و یا درد در اطراف محل تزریق


    آنتاگونیست های هپارین
  • داناپاروئید

    داناپروئید یک هپارینوئید با وزن مولکولی کم با وزن مولکولی 5500 دالتون است که شامل مخلوطی از گلیکوزآمینو گلیکان ها است. اجزای فعال هپارین، درماتان و کندروتین سولفات هستند و از مخاط ...

    ادامه مطلب...