جستجو: بیماری بینابینی ریه


    مهار کننده های فاکتور Xa
  • داروهای آنتی نئوپلاستیک ( ضد سرطان )
  • ابماسیکلیب

    ابماسیکلیب برای درمان سرطان پستان پیشرفته وابسته به هورمون استفاده می شود. از ابماسیکلیب فقط برای شرایطی استفاده می شود که آزمایش تومور در مورد پروتئین گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال ا...

    ادامه مطلب...