جستجو: عفونت باکتریایی


  مهارکننده بتالاکتاماز
 • کلاولانیک اسید

  اسید خودکشی کننده مهار کننده آنزیم های بتالاکتاماز باکتریایی از استرپتومایسس کلاوولیگروس است . در تجویز تنها فعالیت آنتی باکتریال ضعیفی در برابر بسیاری از موجودات زنده دارد، اما در...

  ادامه مطلب...
 • مقالات
 • داروهای متفرقه
 • اریترومایسین اتیل سوکسینات

  اریترومایسین یک آنتی بیوتیک برای درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس به اریترومایسین به ویژه کوکسی های پیوژنیک گرم مثبت و برخی باکتری های گرم منفی است. این دارو ممکن است در ط...

  ادامه مطلب...
 • داروهای آنتی نئوپلاستیک خوراکی
 • بکساروتن | داروی ضد سرطان

  بکساروتن یک داروی ضد سرطان می باشد و برای درمان نوعی سرطان پوست به نام لنفوم پوستی سلول های T در بیمارانی به کار می رود که حداقل یک بار تحت درمان های دیگر قرار گرفته و پاسخ مناسبی ...

  ادامه مطلب...
 • تتراسیکلین ها
 • دمکلوسیکلین

  یک آنالوگ تتراسیکلین دارای 7 کلرو و 6 متیل است. از آنجایی که از آهسته تر از تتراسایکلین دفع می شود، سطح خونی موثر را برای مدت های طولانی تر نگه می دارد.

  ادامه مطلب...
 • پنی سیلین های طبیعی
 • پنی سیلین جی

  بنزیل پنی سیلین (پنی سیلین جی) آنتی بیوتیکی با طیف اثر باریک است که برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های حساس استفاده می شود. این  آنتی بیوتیک، پنی سیلینی طبیعی است که به ع...

  ادامه مطلب...
 • پنی سیلین ها
 • مزلوسیلین

  مزلوسیلین یک پنی سیلین آسیل اوریدو مشتق از آمپی سیلین نیمه سنتتیک است. برای درمان عفونت برخی از باکتری های بی هوازی پیشنهاد شده است و ممکن است در عفونت های گوش داخلی، صفرا و CNS مف...

  ادامه مطلب...
 • اخبار دارویی
 • مقاومت های آنتی بیوتیکی چالش فرا روی متخصصان بیمارهای عفونی

  مقاومت میکروب ها مقابل آنتی بیوتیک ها چالش فرا روی متخصصان بیمارهای عفونی است و دست یابی به دانش های پیشرفته برای از بین بردن مقاومت میکروب ها در مقابل آنتی بیوتیک ها از اولویت های...

  ادامه مطلب...
 • آنتی متابولیت (آنالوگ پیریمیدین)
 • آنتی بیوتیک (کینولون ها و فلوروکینولون ها )
 • نالیدیکسیک اسید

  نالیدیکسیک اسید در درمان عفونت های غیرپیچیده مجاری ادراری تحتانی ناشی از باکتریهای گرم منفی بجز گونه های پسودوموناس استفاده می شود.نالیدیکسیک اسیدیک ترکیب ضد باکتری می باشد که با ت...

  ادامه مطلب...
 • گرپافلوکساسین

  گرپافلوکساسین داروی ضد باکتری کینولینی خوراکی است که برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده می شود. با توجه به پتانسیل افزایش QTc، گرپافلوکساسین در ایالات متحده جمع آوری شده است.

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک (سفالوسپورین های نسل سوم)
 • سفدی نیر

  سفدی نیر یک آنتی بیوتیک نیمه سنتتیک با طیف اثر وسیع از نسل سوم سفالوسپورین ها است و برای عفونت های باکتریایی رایج گوش، سینوس، گلو و پوست اثربخشی ثابت شده ای دارد.

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک (سفالوسپورین های نسل دوم )
 • سفوتتان

  سفوتتان یک آنتی بیوتیک سفامایسین نیمه سنتتیک است که به صورت داخل وریدی یا عضلانی تزریق می شود. این دارو به طیف وسیعی از بتالاکتامازها مقاوم است و در برابر طیف گسترده ای از میکروارگ...

  ادامه مطلب...
 • سفوکسیتین

  سفوکسیتین یک آنتی بیوتیک سفالوسپورینی وسیع الطیف نیمه سنتتیک برای تزریق داخل وریدی است. از سفامایسین سی که توسط استرپتومایسس لاکتامدورانس تولید می شود مشتق شده است.

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک (سفالوسپورین های نسل پنجم)
 • سفتارولین

  سفتارولین یک آنتی باکتریال سفالوسپورینی است که برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های حساس استفاده می شود: عفونت های باکتریایی پوست و ساختمان پوست  و پنومونی باکتریایی اکتساب...

  ادامه مطلب...
 • آمینوگلیکوزیدها
 • نتیل مایسین سولفات

  نتیلمایسین مشتق 1-اِن-اتیل نیمه سننتیک از سیزومایسین، یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی با عملکردی مشابه جنتامایسین است اما سمیت گوشی و کلیوی کمتری دارد.

  ادامه مطلب...