جستجو: احساس صدا در گوش


    گلوکوکورتیکوئیدها
  • پردنیزولون

    پردنیزولون یک گلوکوکورتیکوئید با خواص کلی کورتیکواستروئیدها است. داروی انتخابی برای تمام شرایطی است که در آن کورتیکواستروئید سیستمیک استفاده شده است، به جز وضعیت کمبود آدرنال.

    ادامه مطلب...
  • آنتی هیستامین های نسل اول
  • دیمن هیدرینات

    دیمن هیدرینات یک داروی بدون نسخه است که برای پیشگیری از بیماری حرکت به کار می رود. این دارو دقیقا با دیفن هیدرامین یا بنادریل مرتبط و وابسته است . دیمن هیدرینات اساسا یک آنتاگونیست...

    ادامه مطلب...
  • آنتی بیوتیک ( گلایکوپپتیدها )
  • ونکومایسین

    وانکومایسین در درمان عفونت روده ای ناشی از کلستردیوم دفیسیل که می تواند موجب اسهال خونی یا آبکی شود . این دارو همچنین در درمان عفونت های استاف که موجب التهاب روده کوچک و کولون می ش...

    ادامه مطلب...